Rada Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej

17.02.2021
Category: Jaki Sposób

Rezerwa Federalna, bank centralny Stanów Zjednoczonych, zapewnia narodowi bezpieczny, elastyczny i stabilny system monetarny i finansowy.

 • Dom
 • Badania ekonomiczneUwagi FEDS2019Uwagi FEDS

  20 września 2019 r

  Zabezpieczone zobowiązania kredytowe na rachunkach finansowych w Stanach ZjednoczonychMatthew Guse, Woojung Park, Zack Saravay i Youngsuk Yook 1

  Wprowadzenie

  Zabezpieczone obligacje kredytowe (CLO) to strukturyzowane papiery wartościowe zabezpieczone przede wszystkim pulami lewarowanych pożyczek dla przedsiębiorstw. 2 CLO wzrosły znacząco w ostatnich latach, z 264 miliardów dolarów w 2011 roku do 617 miliardów dolarów w 2018 roku (wykres 1), przyciągając uwagę uczestników rynku i decydentów. Niniejsza notatka opisuje, w jaki sposób rachunki finansowe Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych uwzględniają CLO i omawia dwie nowe serie danych na temat CLO, które zostały wprowadzone we wrześniu 2019 r. W publikacji Rachunków finansowych.

  Rysunek 1: Emisja netto zabezpieczonych zobowiązań kredytowych i kwota pozostająca do spłaty(Miliardy dolarów)


  Źródło: Stowarzyszenie Przemysłu Papierów Wartościowych i Rynków Finansowych.

  Kontekst

  Papiery wartościowe CLO są emitowane przez spółki celowe (SPV) utworzone w celu utrzymywania zdywersyfikowanych portfeli kredytów lewarowanych. Pożyczki utrzymywane w portfelach emitentów CLO są finansowane przez emisję papierów wartościowych CLO, które są obligacjami z ratingiem i kapitałem bez ratingu o różnym stopniu ryzyka kredytowego, zwanych „transzami, i są aktywnie zarządzane przez osoby zarządzające aktywami (rysunek 2). 3 Inwestorzy w transzach długu z ratingiem CLO otrzymują spłatę kapitału i odsetek, a inwestorzy w transzach podporządkowanych bez ratingu otrzymują wszelkie pozostałe przepływy pieniężne po zapłaceniu opłat transakcyjnych oraz spłaty kwoty głównej i odsetek do transz długu. Inwestorzy z USA w papiery wartościowe CLO to zazwyczaj instytucje finansowe, takie jak banki, fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne i fundusze hedgingowe.

  Rysunek 2: Struktura zabezpieczonych zobowiązań kredytowych Zabezpieczone zobowiązania pożyczkowe na rachunkach finansowych

  CLO zazwyczaj obejmuje dwóch emitentów – głównych emitentów zarejestrowanych w zagranicznych rajach podatkowych, głównie na Kajmanach, oraz krajowych emitentów zarejestrowanych w Delaware. Inkorporacja offshore pozwala CLO uniknąć opodatkowania dochodów na poziomie korporacyjnym, podczas gdy współemisja z emitentem krajowym pomaga poszerzyć bazę inwestorów krajowych. Ponieważ obligacje CLO są zwykle emitowane wspólnie, Rachunki Finansowe alokują część posiadanych przez CLO pożyczek lewarowanych krajowym emitentom papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (ABS) (tabela L.127), a pozostałą część do sektora reszty świata (tabela L.133). W następnych dwóch sekcjach omówiono dokładniej, w jaki sposób są one mierzone na rachunkach finansowych.

  Zabezpieczone zobowiązania kredytowe w tabeli L.127 („Emitenci papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami)

  Kredyty lewarowane posiadane przez krajowych emitentów CLO przedstawiono w wierszu 6 tabeli L.127. Pracownicy Zarządu Rezerwy Federalnej wykorzystują informacje o pożyczkodawcy i pożyczce w bazie danych Shared National Credit do oszacowania kwoty pożyczek posiadanych przez krajowych emitentów CLO. 4 Szacuje się, że w 2019 r .: w drugim kwartale krajowi emitenci CLO posiadają około 163 mld USD kredytów lewarowanych. Interaktywny przewodnik po danych rachunków finansowych na stronie internetowej Rady zawiera więcej informacji na temat źródeł i metodologii zastosowanych do tych szacunków oraz innych opisanych w niniejszej nocie.

  L.127 Emitenci papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (ABS)Miliardy dolarów; kwoty pozostające do spłaty na koniec okresu, niedostosowane sezonowo

  Zabezpieczone zobowiązania kredytowe w tabeli L.133 („Pozostałe kraje)

  Pożyczki lewarowane dla firm amerykańskich utrzymywane przez zagranicznych emitentów CLO (np. Kajmanów) są uwzględnione w wierszu 14 tabeli L.133, wraz z innymi rodzajami kredytów zagranicznych dla amerykańskich przedsiębiorstw. Począwszy od publikacji z września 2019 r., Tabela L.133 osobno podaje w wierszu 15 część pożyczek z linii 14, które są utrzymywane przez CLO. Ta seria, dostępna od 2018 r .: drugi kwartał naprzód, jest szacunkiem personelu opartym na kwestionariuszu BL2 systemu Treasury International Capital (TIC), który obejmuje zobowiązania klientów zagranicznych w dolarach amerykańskich. 5 Więcej informacji na temat CLO w danych TIC można znaleźć w artykule FEDS Notes „Who Owns US CLO Securities?

  Nowa seria w linii 15. tabeli L.133 pokazuje, że emitenci Cayman CLO posiadali 501,4 mld USD lewarowanych pożyczek w USA w 2019: Q2. Szacunek ten, w połączeniu z oszacowaniem kredytów posiadanych przez krajowych emitentów CLO (wiersz 6 z L.127), wskazuje, że krajowi i zagraniczni emitenci papierów wartościowych CLO posiadali łącznie 664,5 mld USD kredytów lewarowanych w 2019: Q2. Rysunek 3 pokazuje, że ta suma jest podobna do szacunków przedstawionych przez innych dostawców danych. 6

  L.133 Reszta świataMiliardy dolarów; kwoty pozostające do spłaty na koniec okresu, niedostosowane sezonowo

  Rysunek 3: Posiadane zabezpieczone zobowiązania kredytowe z tytułu kredytów lewarowanych w 2019 r .: II kwartał(Miliardy dolarów)


  Źródło: Rachunki finansowe Stanów Zjednoczonych, Intex, Refinitiv LPC Collateral.

  Większość papierów wartościowych CLO wyemitowanych za granicą znajduje się w posiadaniu inwestorów amerykańskich, a zatem są traktowane jako zobowiązania zagranicy. Te papiery wartościowe uwzględniono w wierszu 29 tabeli L.133 jako część amerykańskich obligacji zagranicznych. 7 Począwszy od publikacji z września 2019 r., Tabela L.133 osobno podaje w wierszu 30 część amerykańskich obligacji zagranicznych będących papierami wartościowymi CLO. Szereg ten, dostępny od 2014 r .: IV kw. Dalej, jest szacunkiem pracowników opartym na informacjach zawartych w formularzu TIC SHC (A), który obejmuje wierzytelności amerykańskich rezydentów zagranicznych wynikające z amerykańskich inwestycji w zagraniczne papiery wartościowe. Nowa seria pokazuje, że z 3,249,3 mld USD zagranicznych obligacji posiadanych przez rezydentów USA w 2019 r .: w drugim kwartale 427,7 mld USD stanowiły papiery wartościowe CLO. Należy zauważyć, że papiery wartościowe CLO pokazane po stronie pasywów tabeli L.133 ((B) na rysunku 4) są mniejsze niż CLO posiadanie lewarowanych pożyczek po stronie aktywów tabeli ((A) na rysunku 4), ponieważ posiadane przez inwestorów zagranicznych papiery wartościowe CLO emitowane na Kajmanach ((C) na rysunku 4) nie są transakcjami transgranicznymi w USA, a zatem nie są uwzględnione w Rachunki finansowe.

  Rysunek 4: Transgraniczne przepływy obejmujące zabezpieczone zobowiązania kredytowe wyemitowane na Kajmanach
  Wniosek

  Niniejsza notatka opisuje, w jaki sposób CLO są rozliczane na kontach finansowych Stanów Zjednoczonych. Pożyczki lewarowane posiadane przez emitentów CLO są podzielone na podstawie ich zgłoszonej siedziby i przedstawione w dwóch oddzielnych tabelach: te wyemitowane przez podmioty krajowe przedstawiono w tabeli L.127, a te wyemitowane przez podmioty zagraniczne – w tabeli L.133. W nocie podkreślono również dwie nowe serie, które zawierają dodatkowe szczegóły dotyczące portfeli CLO i kwot pozostających do spłaty w tabeli L.133. Dodatkowa pozycja szczegółowa w wierszu 15 tabeli podaje, jaka część pozostałych światowych pożyczek dla amerykańskich korporacji znajduje się w posiadaniu spółek typu „offshore, a kolejna dodatkowa pozycja szczegółowa w wierszu 30 tabeli podaje, ile obligacji zagranicznych są w posiadaniu inwestorów amerykańskich są papierami wartościowymi CLO.

  Referencje

  Liu, Emily i Tim Schmidt-Eisenlohr (2019). „Kto jest właścicielem amerykańskich papierów wartościowych CLO? Uwagi FEDS. Waszyngton: Rada Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej, 19 lipca, https://doi.org/10.17016/2380-7172.2423.

  S&P Global Market Intelligence (2018). „S&P Global Ratings 'CLO Primer, S&P Global Ratings, 21 września.

  1. Guse, Saravay i Yook zasiadają w Radzie Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej, a Park w Banku Rezerw Federalnych w Nowym Jorku. Dziękujemy Marco Cagetti, Elizabeth Caviness, Emily Liu, Susan McIntosh, Marii Perozek, Paul Smith, Kamila Sommer i Bryce Turner za pomocne komentarze. Wróć do tekstu

  2. Niniejsza nota FEDS dotyczy tylko amerykańskich CLO. Pożyczki lewarowane to pożyczki zabezpieczone zwykle udzielane pożyczkobiorcom biznesowym bez ratingu inwestycyjnego lub bez ratingu. Wróć do tekstu

  3. Dodatkowe informacje można znaleźć w S&P Global Market Intelligence (2018). Wróć do tekstu

  4. Baza danych Shared National Credit zawiera dane nadzorcze dotyczące kredytów konsorcjalnych i podlega umowie międzyagencyjnej zawartej między Radą Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej, Federalną Korporacją Ubezpieczeń Depozytów oraz Urzędem Kontrolera Walut. Wróć do tekstu

  5. System przekazywania danych TIC jest wymagany przez prawo i ma na celu gromadzenie wiarygodnych informacji o transgranicznym kapitale portfelowym. Kwestionariusz BL2 został skorygowany w 2018: Q2, w wyniku czego poprawiono raportowanie CLO. Wróć do tekstu

  6. Posiadane przez CLO pożyczki lewarowane są na ogół mniejsze niż łączne aktywa CLO, którymi zarządza, które często obejmują niewielką ilość gotówki i innych papierów wartościowych oprócz kredytów lewarowanych. Wróć do tekstu

  7. Należy zauważyć, że pomimo nazwy, tak zwana transza kapitałowa papierów wartościowych CLO ma zazwyczaj strukturę podporządkowaną lub w formie noty dochodowej, dlatego jest ujęta wraz z innymi transzami papierów wartościowych CLO w ramach dłużnych papierów wartościowych w Tabeli L. 133 Wróć do tekstu

  Guse, Matthew, Woojung Park, Zack Saravay i Youngsuk Yook (2019). „Zabezpieczone zobowiązania kredytowe na rachunkach finansowych Stanów Zjednoczonych, informacje dodatkowe FEDS. Waszyngton: Rada Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej, 20 września 2019 r., Https://doi.org/10.17016/2380-7172.2447.

  Zastrzeżenie: FEDS Notes to artykuły, w których pracownicy Zarządu przedstawiają własne poglądy i prezentują analizy na szereg tematów z ekonomii i finansów. Artykuły te są krótsze i mniej zorientowane technicznie niż dokumenty robocze FEDS i papiery IFDP.

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy